Etika


Výběr a hodnocení zaměstnanců se obecně zakládá na fyzických a intelektuálních schopnostech. Každý, kdo žije v sociálním prostředí, dobře ví, že rozdíl dělají jiné prvky; prvky, které jsou jen zřídkakdy brány v úvahu a přitom mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu firmy: emoce, vůle a vnitřní hodnoty, jako je spolehlivost, schopnost milovat a být milován, spravedlnost, trpělivost, radost, štědrost, věrnost, upřímnost, obětavost.

V budoucnosti budou mezi společnosti, které dokáží efektivně vyniknout, patřit ty, které odhalí, jak využít nasazení jednotlivců a schopnost učit se na všech úrovních: centrální role člověka může ovlivnit úspěch společnosti jen tehdy, pokud uspokojíme jeho potřeby jako první.

V souhrnu se jedná o změnu v řízení podniku: sociálně zodpovědné firmy budou považovat nejen za etičtější, ale pedevším za schopnější ve vytváření hodnot.

MA-FRA se již dlouho zasazuje o zodpovědnou podnikovou politiku. Mezi takové iniciativy patří přijetí účasti na akčním programu Global Compact v srpnu 2005, podporovaném OSN – za přímé iniciativy generálního tajemníka –, s cílem zapojit svět podnikání do nové formy spolupráce (společně se Spojenými národy), skrze přijetí deseti univerzálních principů v oblasti lidských práv, pracovního práva a ochrany životního prostředí.

V oblasti lidských práv: podporovat a ctít lidská práva ve vlastním poli působnosti; zajistit, aby ani nepřímo nedocházelo k porušování lidských práv.

V oblasti pracovního práva : zaručit svobodu sdružování pracovníků a právo na kolektivní smlouvy; zajistit, aby nedocházelo k nucené nebo povinné práci; zdržet se zaměstnávání dětí; odstranit veškeré formy diskriminace v přijímacích a propouštěcích

www.unglobalcompact.org