Vítejte na našich stránkách. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které se aplikují pokaždé, když navštívíte webové stránky a rozhodnete se procházet webovými stránkami a využívat jejích služeb, bez ohledu na zakoupení výrobků.


Úřední věstník čl. 13 Vyhl. 196/2003
          
Správce údajů
Správcem údajů shromážděných prostřednictvím těchto stránek je MA-FRA S.p.A., se sídlem v Baranzate (MI), Via Aquileia 44/46  (dále jen: "MA-FRA"): tato nezávisle stanoví účely a způsoby zpracování, stejně jako bezpečnostní postupy, které mají být použity k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů.

Nepovinné nebo povinné poskytování údajů
Poskytnutí vašich osobních údajů, o které jste požádáni pro MA-FRA, může být v několika případech nezbytné pro dosažení účelů uvedených v příslušných informacích, anebo může být nepovinné.

Povinný nebo nepovinný charakter poskytování údajů je stanoven při každém přístupu - s odkazem na jednotlivé požadované informace - při individuálním shromažďování údajů tím, že povinné informace jsou označovány hvězdičkou (*). Případné odmítnutí sdělit společnosti MA-FRA některé z informací, označených jako povinné, znemožňuje dosažení hlavního účelu specifického shromažďování údajů: takové odmítnutí by mohlo například znemožnit MA-FRA uzavřít smlouvu o prodeji výrobků, prodávaných na webu nebo poskytnout k dispozici další služby na webových stránkách.

Poskytnutí dodatečných údajů společnosti MA-FRA, jiných než ty, které jsou označeny za zásadní, je volitelné a nemá žádné důsledky pro dosažení hlavních cílů shromažďování údajů (například, v závislosti na okolnostech, použití webové stránky a její služby nebo nákup výrobků).

Subjekty, zodpovědné za zpracovávání
Na základě platných podmínek budou za zpracovávání vašich osobních údajů zodpovědné tyto společnosti, spojené s MA-FRA jakožto majitelem zpracovávání údajů, dle dohod pro vyřizování objednávek a spravování systému:

- General Logistics Systems Italy S.p.A. Via Parabiago, 2 - 20151 Milano - Itálie  (dále jen: "GLS")

GLS se stará zejména o zpracovávání údajů, potřebných k zabezpečení dopravy, dodávání a vracení výrobků, zakoupených na našich webových stránkách.

Pro úplný seznam osob, odpovědných za zpracovávání údajů, se obraťte prosím na MA-FRA zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: support@mafraworld.it. Zveme vás číst tento oddíl pravidelně a kontrolovat případné změny výše uvedených podmínek.

Vaše práva
Máte vždy nárok získat od MA-FRA potvrzení o zpracovávání, či nikoliv, osobních údajů o vás, i když nejsou ještě zaznamenány a jejich komunikaci ve srozumitelné podobě. Máte rovněž nárok získat od MA-FRA informace o zdroji vašich osobních údajů; o účelu a způsobech zpracovávání vašich osobních údajů; o metodě, aplikované v případě zpracovávání s pomocí elektronických přístrojů; identifikaci správce údajů a subjektů, zodpovědných za zpracovávání; jména jednotlivců nebo skupin subjektů, jimž mohou být osobní údaje předány či ke kterým mohou mít přístup, například jako datový dohled. Všechny tyto informace jsou zahrnuty do těchto Zásad ochrany osobních údajů.   Kromě toho, máte vždy právo požadovat od MA-FRA:

 • a) aktualizaci, opravu, integraci vašich osobních údajů
 • b) zrušení, anonymizaci nebo zablokování vašich osobních údajů, zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, které nemusí být uchovávány pro účely, pro něž byly  shromážděny nebo následně zpracovány;
 • c) potvrzení, že operace uvedené v písmenech a) a b) byly oznámeny, a to i pokud jde o jejich obsah, těm, jimž byly údaje sděleny nebo zveřejněny, s výjimkou případů, kdy se tento požadavek jeví jako nemožný, nebo zjevně nepřiměřený s ohledem na chráněné práva.

Nicméně, máte zcela nebo zčásti právo na námitku:

 • a) z legitimních důvodů, vztahujících se ke zpracovávání osobních údajů o vás, i když pro účely shromažďování;
 • b) ke zpracovávání osobních údajů o vás pro účely zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo pro provádění průzkumů trhu či obchodních sdělení.


Můžete svobodně a v libovolném okamžiku uplatnit svá práva prostřednictvím písemné žádosti do MA-FRA na adresu e-mailu support@mafraworld.it, budeme na ni rychle reagovat. Pokud si chcete být jisti, že vaše osobní údaje jsou vždy přesné, aktuální, relevantní a úplné, upovědomte nás na adrese support@mafraworld.it o každé provedené modifikaci.

- Čl. 130, odstavec 4, Vyhl. 196/2003
Připomínáme, že právní úprava ochrany osobních údajů připouští, že MA-FRA, aniž by bylo nutné získat váš souhlas, může použít vaše údaje k přímému prodeji výrobků podobných těm, které jste si již zakoupili, za předpokladu, že jste neodmítli použití vaši e-mailové adresy pro tento účel.

- Opatření Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 19. června 2008 o zjednodušení požadavků na zpracovávání údajů pro správní nebo účetní účely.
Chceme vás také informovat, že ustanovení italského Úřadu pro ochranu osobních údajů umožňuje MA-FRA používat vaši poštovní adresu pro zaslání, spolu s administrativními a účetními doklady, reklamního materiálu o výrobcích podobných těm, které jste si již zakoupili, za předpokladu, že jste neodmítli použití vaši poštovní adresy pro tento účel.

Tyto informace představují minimální informace, které je společnost MA-FRA povinna vám poskytnout: pro další informaci o zpracovávání vašich osobních údajů ze strany MA-FRA si prosím přečtěte kompletní Zásady ochrany osobních údajů.

Shrnutí našich Zásad ochrany osobních údajů
Principy, na kterých se zakládají naše Zásady ochrany osobních údajů, jsou následující:

 • 1. zpracovávat údaje výhradně pro účely a způsobem, jež je uveden v poučení v době jejich shromažďování;
 • 2. použít údaje pro jiné účely, než pro které byly specificky shromážděny pouze tehdy, byl-li vyjádřen výslovný souhlas uživatele;
 • 3. zpřístupnit údaje společnostem třetích stran pouze k účelům, které poskytují požadované služby a jako součást nominovat subjekt, zodpovědný za zpracovávání; nekomunikovat údaje, nepostupovat nebo nepředávat je třetím stranám pro jejich vlastní účely, aniž by uživatelé obdrželi předchozí upozornění a udělily svůj souhlas;
 • 4. reagovat na žádosti o zrušení, modifikaci a integraci poskytnutých osobních údajů, protest vůči zpracovávání dat za účelem zasílání obchodních a reklamních informací;
 • 5. zajistit řádnou a zákonnou správu údajů, která chrání soukromí uživatelů a aplikovat vhodná opatření na ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti poskytovaných údajů.


Jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje
Zpracovávání osobních údajů se provádí převážně pomocí  elektronických a počítačových systémů MA-FRA a dalších subjektů, vybraných s péčí díky jejich spolehlivosti a způsobilosti, provádějí operace za účelem dosažení cílů, týkajících se výhradně použití webových stránek, jejích služeb a nákupu výrobků prostřednictvím webových stránek (viz níže, odstavec "Subjekty, které mohou zpracovávat vaše osobní údaje").

Konkrétní účely, pro které jsou údaje zpracovávány, jsou shrnuty čas od času v daném úředním věstníku, ex č. 13, Vyhl. 196/2003, který je k dispozici uživateli po poskytnutí osobních údajů. 
Obecně platí, že údaje se zpracovávají s cílem poskytovat následující služby, jež jsou k dispozici na našich webových stránkách:

 • 1. registrace na webových stránkách pro využití příslušných služeb;
 • 2. poskytování specifických a doplňkových služeb;
 • 3. vybavování objednávek a souvisejících činností;
 • 4. vyřizování vašich požadavků: technické, obchodní, týkající se stavu vašich objednávek a žádostí o informace v širším smyslu;
 • 5. pro kontakty se správci našich služeb.


Při zpracovávání údajů, které mohou přímo či nepřímo identifikovat vaši osobu, se snažíme respektovat zásadu objektivní nutnosti. Z tohoto důvodu jsme sestavili stránky tak, aby použití vašich osobních údajů bylo omezeno na minimum: proto je zpracovávání vašich údajů vyloučeno, když účel specifické aktivity může být dosažen shromážděním anonymních dat ( například v oblasti výzkumu trhu, zaměřeného na zlepšování služeb), nebo jinými prostředky, které umožňují identifikovat příslušnou osobu pouze v případě potřeby nebo na žádost orgánů a policie (jako například údaje, vztahující se k provozu a času, který strávíte návštěvou našich stránek nebo vaší IP adresy).

V některých případech, jak je výslovně citováno v poučení, poslouží vaše údaje, na základě vašeho výslovného souhlasu se zpracováváním, k vytváření profilů podle vašich preferencí a nákupů. Toto má sloužit k poskytnutí informací, odpovídajících vašim potřebám a zájmům. Vyjma případu dle čl. 130, odstavec 4, d. Vyhl. 196/2003 (kdy správce může použít údaje pro zasílání reklamních e-mailů o výrobcích a službách podobných těm, které jste již zakoupili, pokud jste výslovně neodmítli takové použití).

Vaše údaje budou poskytnuty třetím osobám pouze s vaším výslovným souhlasem, s výjimkou případů, kdy zveřejnění je vyžadováno zákonem nebo je požadována pro účely předvídaných zákonem pro jejichž výkon není vyžadován souhlas; V takových případech mohou být údaje zpřístupněny třetím stranám, kdo je bude zpracovávat nezávisle a výhradně pro tyto účely (např dispozici, v případě, že žádost policie nebo soudy nebo jiným příslušným orgánům, nebo plnit povinnosti vyplývající smlouva uzavřená s vámi).

Jakýkoliv účel zpracovávání, odlišný od účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty bude uveden v poučení a vykonán společností MA-FRA teprve po obdržení vašeho výslovného souhlasu.

Existují však zpracovávání, pro která zákon stanovuje vyloučení souhlasu: například uvádíme, že MA-FRA může zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, to jest když je to nezbytné k provedení smluvně uzavřených závazků s vámi (jako v případě, když jste si zakoupili výrobky, to jest požadovali jste zvláštní služby prostřednictvím našich internetových stránek).

Může se stát, že společnost MA-FRA zpracovává osobní údaje třetích stran, sdělených přímo svými uživateli: například v případě, když uživatel zakoupil výrobek, který má být odeslán příteli, nebo pokud osoba, která zodpovídá za zaplacení ceny zakoupeného výrobku je odlišná od osoby, jíž je výrobek určen, nebo když si uživatel přeje doporučit příteli naše služby.